top of page

Sun, Apr 09

|

Toronto

Lễ Phục Sinh 2023 - Easter Day 2023

Hãy dự phần cùng với chúng tôi vào ngày kỉ niệm sự phục sinh của Chúa Jesus Christ. Join with us on the day that celebrate the resurrection of Jesus Christ.

Registration is closed
See other events
Lễ Phục Sinh 2023 - Easter Day 2023
Lễ Phục Sinh 2023 - Easter Day 2023

Time & Location

Apr 09, 2023, 2:00 PM – 5:00 PM

Toronto, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

“Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:6 

Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của con người. Và vào ngày thứ ba Ngài sống dậy, đó là minh chứng cho việc Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài là niềm hy vọng của thế gian để đến được với sự sống đời đời. Hãy cùng với chúng tôi tham dự ngày Lễ Phục Sinh 2023 để tưởng nhớ sự thương khổ của Chúa Jesus và chiến thắng của Ngài với sự chết. 

 “Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.” John 14:6 

Jesus Christ was crucified on the cross because of sin of mankind. And on the third day He resurrected, that is the proof for He is the Son of God. He is the hope for this world to come to the everlasting life. Join with us on Easter Day 2023 to commemorate the compassion of Jesus Christ and His victory over death.

Date & Time / Ngày & Giờ.

April 9th @ 2PM

Ngày 9 tháng 4, lúc 2:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page