top of page

Sun, Oct 10

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Lễ Tạ Ơn - Dâng Sự Tạ Ơn Lên Đấng Toàn Năng

Thanksgiving - Giving Thanks To The God Almighty

Registration is Closed
See other events
Lễ Tạ Ơn - Dâng Sự Tạ Ơn Lên Đấng Toàn Năng
Lễ Tạ Ơn - Dâng Sự Tạ Ơn Lên Đấng Toàn Năng

Time & Location

Oct 10, 2021, 2:00 PM – 5:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Thi thiên 100:4-5 “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê hô va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”

Xin mời quý vị đến cùng chúng tôi để dâng lên lời cảm tạ với Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng mùa màng, hoa quả, những cơn mưa phải thì, bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Vì nếu trên trời không ban cho thì dưới đất không nhận lãnh chi cả. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng ban phước cho con người khi họ đến dâng lên Ngài lời cảm tạ.

Chúng tôi sẽ rất vui mừng được đón tiếp quí vị trong Ngày Lễ Tạ Ơn nam nay, Chúa Nhât, Tháng 10, ngày 10, năm 2021.

P / S: Bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì, chúng ta luôn có thể tìm được lý do để tạ ơn. Chúng ta biết ơn cho một ngày mới, thức ăn chúng ta có và tình yêu mà chúng ta nhận được. Còn bạn thì sao? Bạn tạ ơn cho điều gì trong năm nay? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi qua email tinlanhdacthang.toronto@gmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psalms 100:4-5 “Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name.  For the Lord is good; His mercy is everlasting, And His truth endures to all generations.”

We invite you to join us to give thanks to the Creator who gave us crops, fruit, rains at the right time, peace, health, happiness. For if heaven does not give, on earth will receive nothing. May God Almighty bless people when they come to give Him thanks.

We will be delighted to welcome you on Thanksgiving Day, Sunday, October 10, 2021.

P/S: No matter what our circumstances are, we can always find a reason to be thankful. We are thankful everyday for the sun to rise, the food we have and the love we receive. How about you? What do you give thanks this year? Share your stories with us by email tinlanhdacthang.toronto@gmail.com

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page