top of page

Sun, Oct 08

|

Toronto

THANKSGIVING - LỄ TẠ ƠN 2023

Hãy luôn có tấm lòng tạ ơn vì Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và ân điển đã ban cho chúng ta mọi sự dư dật.

THANKSGIVING - LỄ TẠ ƠN 2023
THANKSGIVING - LỄ TẠ ƠN 2023

Time & Location

Oct 08, 2:00 PM – 6:00 PM

Toronto, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Thi Thiên 100:4 " Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài, Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài." 

Xin mời quý vị đến cùng chúng tôi để dâng lên lời cảm tạ với Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng mùa màng, hoa quả, những cơn mưa phải thì, bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Vì nếu trên trời không ban cho thì dưới đất không nhận lãnh chi cả. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng ban phước cho con người khi họ đến dâng lên Ngài lời cảm tạ.

P / S: Bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì, chúng ta luôn có thể tìm được lý do để tạ ơn. Chúng ta biết ơn cho một ngày mới, thức ăn chúng ta có và tình yêu mà chúng ta nhận được. Còn bạn thì sao? Bạn tạ ơn cho điều gì trong năm nay? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psalms 100:4-5 “Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name.  

We invite you to join us to give thanks to the Creator who gave us crops, fruit, rains at the right time, peace, health, happiness. For if heaven does not give, on earth will receive nothing. May God Almighty bless people when they come to give Him thanks.

P/S: No matter what our circumstances are, we can always find a reason to be thankful. We are thankful everyday for the sun to rise, the food we have and the love we receive. How about you? What do you give thanks this year?

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page