SERVE/ 

HẦU VIỆC

Service is the overflow of discipleship. It seeks to extend God’s grace and mercy to others for His glory and not our own. We serve as an expression of love and stewardship of grace, marked by humility, generosity and hospitality.

Sự hầu việc lây lan môn đồ hóa. Tinh thần hầu việc lây lan ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho người khác vì sự vinh hiển của Ngài, không phải của chúng ta. Chúng tôi phục vụ như là một biểu hiện của tình yêu, đánh dấu bằng sự khiêm nhường, rộng lượng và hiếu khách.

At Toronto Vietnamese Victory Church, we recognize that God has given each of us unique talents to serve in ministry. Below are some of the most common areas in which our members serve.

Tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta những tài năng đặc biệt để phục vụ trong chức vụ. Dưới đây là một số chức vụ mà chúng tôi hầu việc.

PRAYER SOLDIERS

CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN

We believe that fervent and heart-felt prayer is essential to everything we do. Through prayer we have seen lives changed, healed, receive supernatural growth and come into freedom.

If you have a heart to pray for our Pastors, Leaders, Departments, the wider church and community we would love you to join us to pray and believe for God to move in a mighty way.

Chúng tôi tin vào lời cầu nguyện nhiệt thành, chân thành là điều cần thiết cho mọi việc chúng ta làm. Qua lời cầu nguyện, chúng tôi đã thấy cuộc sống thay đổi, được chữa lành, nhận sự tăng trưởng siêu nhiên và đi vào tự do. Nếu bạn có một trái tim để cầu nguyện cho Mục Sư, Lãnh Đạo,  Nhà Thờ và cộng đồng rộng lớn của chúng tôi, chúng tôi rất muốn bạn tham gia để cầu nguyện và tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ di chuyển mọi sự một cách mạnh mẽ.

More information on our Prayer Soldiers ministry?

Bạn cần thêm thông tin về mục vụ Chiến Sĩ Cầu Nguyện?

EVERY TUESDAY

THỨ 3 HÀNG TUẦN

8PM - 10PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

 

OTHER MINISTRIES

MỤC VỤ KHÁC

CARE MINISTRY

MỤC VỤ CHĂM SÓC

CHILDREN MINISTRY

MỤC VỤ THIẾU NHI

COMPLIMENTARY BAR

PHỤC VỤ ĐỒ ĂN NHẸ

GREETING MINISTRY

MỤC VỤ CHÀO ĐÓN

KITCHEN MINISTRY

MỤC VỤ BẾP

MEDIA MINISTRY

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

WORSHIP MINISTRY

MỤC VỤ THỜ PHƯỢNG

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church