top of page

SERVE/ 

HẦU VIỆC

Service is the overflow of discipleship. It seeks to extend God’s grace and mercy to others for His glory and not our own. We serve as an expression of love and stewardship of grace, marked by humility, generosity and hospitality.

Sự hầu việc lây lan môn đồ hóa. Tinh thần hầu việc lây lan ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho người khác vì sự vinh hiển của Ngài, không phải của chúng ta. Chúng tôi phục vụ như là một biểu hiện của tình yêu, đánh dấu bằng sự khiêm nhường, rộng lượng và hiếu khách.

At Toronto Vietnamese Victory Church, we recognize that God has given each of us unique talents to serve in ministry. Below are some of the most common areas in which our members serve.

Tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta những tài năng đặc biệt để phục vụ trong chức vụ. Dưới đây là một số chức vụ mà chúng tôi hầu việc.

PRAYER SOLDIERS

CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN

We believe that fervent and heart-felt prayer is essential to everything we do. Through prayer we have seen lives changed, healed, receive supernatural growth and come into freedom.

If you have a heart to pray for our Pastors, Leaders, Departments, the wider church and community we would love you to join us to pray and believe for God to move in a mighty way.

Chúng tôi tin vào lời cầu nguyện nhiệt thành, chân thành là điều cần thiết cho mọi việc chúng ta làm. Qua lời cầu nguyện, chúng tôi đã thấy cuộc sống thay đổi, được chữa lành, nhận sự tăng trưởng siêu nhiên và đi vào tự do. Nếu bạn có một trái tim để cầu nguyện cho Mục Sư, Lãnh Đạo,  Nhà Thờ và cộng đồng rộng lớn của chúng tôi, chúng tôi rất muốn bạn tham gia để cầu nguyện và tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ di chuyển mọi sự một cách mạnh mẽ.

More information on our Prayer Soldiers ministry?

Bạn cần thêm thông tin về mục vụ Chiến Sĩ Cầu Nguyện?

EVERY TUESDAY

THỨ 3 HÀNG TUẦN

8PM - 10PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

Soldier Prayer

OTHER MINISTRIES

MỤC VỤ KHÁC

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

CARE MINISTRY

MỤC VỤ CHĂM SÓC

Care, support and respond people who are in need for help.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ.

Why worship 2

CHILDREN MINISTRY

MỤC VỤ THIẾU NHI

Care for and teach kids of all ages in our Toronto Vietnamese Victory Church ministry. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Mục vụ chăm sóc và dạy dỗ trẻ em ở mọi lứa tuổi tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

COMPLIMENTARY BAR

PHỤC VỤ ĐỒ ĂN NHẸ

Assist in the weekly setup and breakdown of serving coffee and snacks in the complimentary bar.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hỗ trợ, chuẩn bị và phục vụ nước uống và đồ ăn nhẹ hàng tuần. 

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

GREETING MINISTRY

MỤC VỤ CHÀO ĐÓN

We go above and beyond welcoming first time guests to our church. The Greeting Team goes to extraordinary lengths to ensure they are honored and know exactly where the auditorium, children's check-in, café, and restrooms are located. The Greeting Team is also in charge of following up with the first time visitors by phone call or email.

Do you enjoy talking to new people? Then this team is for you. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng chào đón những vị khách lần đầu tiên ghé thăm nhà thờ. Nhóm Chào Mừng sẵn sàng để tiếp rước và chỉ dẫn địa điểm nhóm,hội trường, phòng của trẻ em, nơi phục vụ đồ ăn nhé và nhà vệ sinh. Nhóm chào mừng cũng phụ trách liên lạc với những người lần đầu ghé thăm bằng điện thoại hoặc email.

Nếu bạn thích gặp gỡ và làm bạn với những người mới, thì nhóm này dành cho bạn.

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

KITCHEN MINISTRY

MỤC VỤ BẾP

Assist and help in all kitchen tasks. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hỗ trợ và giúp đỡ trong tất cả các nhiệm vụ nhà bếp. 

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

MEDIA MINISTRY

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

Serving the church through creative outlets such as audio/visual, graphic design, social media, web and environmental/set design. Our media team is also in charge of everything you see and hear during service. If you are interested in running sound, lights, video or all of the above, the media team is the place for you!

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Phục vụ hội thánh thông qua các sự sáng tạo như âm thanh/hình ảnh, thiết kế đồ họa, phương tiện truyền thông xã hội, web và các thiết kế khác. Mục vụ truyền thông của hội thánh phụ trách mọi thứ về "nghe" và "nhìn" trong suốt thời gian nhóm lại. Nếu bạn hứng thú đến âm thanh, ánh sáng, video hoặc tất cả những điều trên, nhóm truyền thông là nơi dành cho bạn! 

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

WORSHIP MINISTRY

MỤC VỤ THỜ PHƯỢNG

Use you musical talent to lead Toronto Vietnamese Victory Church into worship every Sunday. We also have a worship team for our Young Families & Couples Group on every Saturday night.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sử dụng tài năng âm nhạc của bạn để dẫn dắt Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam đến thờ phượng mỗi Chủ Nhật. Chúng tôi cũng có một nhóm thờ phượng cho Nhóm Kết Nối vào mỗi tối Thứ Bảy hàng tuần. 

bottom of page