top of page

Lễ Phục Sinh 2022
Easter 2022

IMG_4731_edited_edited.jpg

Tiếng Việt:

 

"Hãy dâng lên bài hát ngợi khen Đức Giê-hô-va.

 

Đấng đã đến thế gian trong hình hài con người, Ngài đã bước đi trên đất này và chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta. Bởi sự thù nghịch, lòng kiêu ngạo và ganh ghét, sự bội nghịch và bất tín của thế gian, Chúa đã bị chính loài người mà Ngài yêu thương đóng đinh trên thập tự giá. Ở tại nơi lạnh lẽo ấy, Ngài đã phải chịu đựng những đòn roi đánh đập đến nghiệt ngã, đau đớn tận xương tủy, hỡi ôi sự phỉ bạc và rủa xả của con người.

Chúa Giê-xu đã bước đi trên đất này và sống chưa một lần phạm tội, tội lỗi không bắt phục được Ngài. Nhưng vì Ngài yêu thương thế gian, yêu các tội nhân đến nỗi đã chịu những hình phạt đau thương mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Và trong giây phút ấy, một tiếng kêu lớn đã vang lên, Ngài đã trút linh hồn. Hãy xem tấm màn tại đền thờ đã bị xé làm đôi và hòn đá lớn vỡ ra.

Hãy cất tiếng hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì giờ đây chúng ta đã được cứu! Chúa Giê-xu đã hoàn thành công tác của Ngài và làm trọn lời tiên tri. Ngài đã sống lại từ kẻ chết, là minh chứng cho việc Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết. Sự chết đã không thể khuất phục được Ngài, tội lỗi đã không thể bắt giữ Ngài, điều gian ác đã không thể ngăn cản Ngài.

Từ xưa đến nay con người vẫn luôn gắn liền với tội lỗi, dẫu có trong sạch đến đâu nhưng vẫn năm lần bảy lượt rơi vào cạm bẫy của quỷ dữ. Tâm trí có khai sáng đến dường nào cũng đều bị khuất phục bởi xác thịt. Bởi xác thịt gắn liền với tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết và chẳng ai thắng được sự chết. Nhưng Chúa Giê-xu Christ không muốn chúng ta phải chết, bởi cớ Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta, một lần đủ cả. Chúa đã phục sinh từ cõi chết để ban cho chúng ta hy vọng, “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”- Giăng 3:16

Hỡi những ai đang lầm lũi trong đời sống của mình, hãy đến và nhận lãnh sự cứu chuộc từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, hãy trao mọi gánh nặng của đời sống cho Ngài. Hãy tìm kiếm Ngài bởi vì “Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài.”-Hê-bơ-rơ 11:6.

Hỡi những trái tim đã nguội lạnh và trơ cứng sau mùa đông đã qua, hãy trỗi dậy một lần nữa, hướng tới sự ấm áp và dạt dào của tình yêu Đức Chúa Trời. Hãy một lần nữa cầu xin Ngài để được thấy và cảm nhận, để được ban thêm sức mới, để yêu và chấp nhận tình yêu ấy.

Thưa Cha thiên thượng, nguyện xin Cha chúc phước cho mọi công việc của đôi tay chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con một mùa gặt mới thật tốt lành. Nguyền Xin Thần của Ngài ngự trong anh em luôn luôn và dõi theo mọi bước chân anh em đi. Ha-lê-lu-gia, nguyện xin mỗi người trong chúng ta đều ngập tràn niềm hoan hỉ và tình yêu thương của Chúa luôn luôn."

IMG_4782_edited.jpg
IMG_4793.JPG

English:

"Let us sing a song and praise our Lord Jehovah.

The One who came to this world in the form of a human, the Lord who walked on this land and died for our sins. Because of the hostility, the arrogance and hatred, the disobedience and disbelief of the world, He was executed by His loving people on the cross. At that cold place, He had suffered the grimful lashes, the unforgiving pain, oh dear the slanders and the curses of human.

Lord Jesus Christ had walked on the earth and lived a sinless life, sin could not subdue Him. But since He loves the world, He loves the sinners to which He bore the pitiful punishments that we deserve to suffer. And in the moment, a loud voice was cried out, a ghost was yielded up. Behold the veil of the temple was rent in twain and the rock was rent.

Let us sing a song to praise the Lord Jehovah because now we are saved! Jesus Christ has accomplished His work and fulfilled the prophecy. He who rose from the death, becomes a proof that He is the Son of God. Jesus Christ had triumphed over death. It could not hold him down, sin could not capture Him, which is that evil could not cease Him.

From ancient times, human has always been attached to sin, despite how pure minded we are, we still stumble at the traps of the devil over and over again. Despite how brightened the mind is, it is conspicuous that the flesh always wins. As the flesh goes toe to toe with sin, for the wages of sin is death and no one has ever been victorious over death. But Jesus Christ does not want any of us to die, since He has borne the death for us, once and for all. He was resurrected from the death to give us hope, “that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.”-John 3:16

Dear those who are blundering with their lives, come and receive the deliverance from Jehovah the Lord, let us put all the burden of this world on Him. Let us seek for Him as “He is a rewarder of them that diligently seek Him.” -Hebrews 11:6

Dear those hearts that was cooled off and become dormant from the passing winter, rise again, reach towards the warmth and abundant love from God. Let us one more time ask Him to be able to see and feel, to be granted with new strength, to love and to accept that love.

Dear heavenly Father, may You bless all the work of our hands. Please grant us with a fruitful coming harvest. May Your Spirit stay within our brothers and sisters evermore and watch over every of our steps. Hallelujah, we pray for everyone to be overflowing with joy and the love of God always and always."

IMG_4784.JPG
IMG_4775.JPG
IMG_4738.JPG
IMG_4791.JPG
IMG_4735.JPG
IMG_4716.JPG
IMG_4780.JPG
IMG_4723.JPG
IMG_4788.JPG
IMG_4720.JPG
IMG_4768.JPG
IMG_4737.JPG

Sứ Điệp
Message

Xem thêm / More

Xuân vĩnh cửu

___________________

Eternal Spring

Mùa lễ Phục Sinh đang đến gần, hãy cũng với chúng tôi tưởng nhớ sự sống dậy từ sự chết của chúa Giê-xu và cùng nhau chúng ta chia sẻ những mẩu chuyện, những lời làm chứng trong buổi thông công.

________________________

Easter holiday is arriving, join with us to commemorate the rise from death of Jesus and together we share stories, testimonies during our communion.

Nếu đây là lần đầu bạn mới đến với Hội Thánh chúng tôi, xin chào mừng! Hãy đến vào để xem thêm chi tiết về các thông tin và hoạt động ở đây.

____________________

If this is the first time you came to our Church, welcome! Please click here to know more about the information and our activities here.

bottom of page