HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

ABOUT US/ 

THÔNG TIN VỀ HỘI THÁNH

WHAT WE BELIEVE / NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH

THE BASIC PURPOSE OF OUR CHURCH / MỤC ĐÍCH CƠ BẢN CỦA HỘI THÁNH

Evangelism

Giảng Tin Lành

Discipleship

Môn Đồ Hóa

Mobilization

Huy Động

OUR VISION / KHẢI TƯỢNG CỦA HỘI THÁNH

Fore Front

 

To be in the fore front of the Holy Spirit movement (the last Great Global Revival) in Canada.

Hàng Đầu

 

Được đứng ở hàng đầu của phong trào Thánh Linh trong cơn Đại phục hưng toàn cầu trong ngày cuối cùng.

Pilot Fire

 

To be a pilot fire of the Holy Spirit; that is used by Him to spark Holy Ghost revival in Churches.

Ngọn Mồi Lửa

 

Được trở nên ngọn lửa mồi của Chúa Thánh Linh; được Ngài sử dụng để nhóm lên lửa phục hưng trong các Hội-thánh và các nơi nào được sai đến.

Worshippers

 

To raise up a generation of worshipers of Jesus Christ.

Thờ Phượng

 

Dấy lên thế hệ thờ phượng Chúa Jesus Christ.

Equip People

 

To equip people with the spiritual and physical skills they need to touch the people around them.

Trang Bị

 

Gửi các con gặt vào những cánh đồng người Việt tại hải ngoại để thu hoạch những linh hồn tội nhân cho Chúa.

Click beside to read about our Fundamental Truths.

---------

Click vào link bên cạnh để đọc thêm về niềm tin của Hội Thánh

OUR MOTTO:

GET READY! THE RAIN IS COMING (HOSEA 6:3)

 

KHẨU HIỆU CỦA CHÚNG TÔI:

HÃY SẴN SÀNG! CƠN MƯA ĐANG ĐẾN (ÔSÊ 6:3)

 

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church