top of page
Flowers in a Glass Jar

THÔNG TIN VỀ HỘI THÁNH /
ABOUT US

NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH

WHAT WE BELIEVE

Giảng Tin Lành
- - -
Evangelism

Môn Đồ Hóa
- - -
Discipleship

Huy Động
- - -
Mobilization

Mục Đích Cơ Bản Của Hội Thánh
The Basic Purpose Of Our Church

Hàng Đầu
Được đứng ở hàng đầu của phong trào Thánh Linh trong cơn Đại phục hưng toàn cầu trong ngày cuối cùng.
- - -
Fore Front
To be in the fore front of the Holy Spirit movement (the last Great Global Revival) in Canada.

Ngọn Mồi Lửa
Được trở nên ngọn lửa mồi của Chúa Thánh Linh; được Ngài sử dụng để nhóm lên lửa phục hưng trong các Hội-thánh và các nơi nào được sai đến.
- - -
Pilot Fire
To be a pilot fire of the Holy Spirit; that is used by Him to spark Holy Ghost revival in Churches.

Trang Bị
Gửi các con gặt vào những cánh đồng người Việt tại hải ngoại để thu hoạch những linh hồn tội nhân cho Chúa.
- - -
Equip People
To equip people with the spiritual and physical skills they need to touch the people around them.

Thờ Phượng
Dấy lên thế hệ thờ phượng Chúa Jesus Christ.
- - -
Worshippers
To raise up a generation of worshipers of Jesus Christ.

Khải Tượng Của Hội Thánh
Our Vision

nhà thờ tin lành Toronto North York, nhà thờ Toronto North York, tin lành Toronto North York, Vietnamese Christian Toronto North York, Vietnamese church Toronto North York Hội Thánh Tin Lành

Click vào link bên cạnh để đọc thêm về niềm tin của Hội Thánh.

---------

Click the beside button to read about our Statement of Faith.

KHẨU HIỆU CỦA CHÚNG TÔI:

HÃY SẴN SÀNG! CƠN MƯA ĐANG ĐẾN (ÔSÊ 6:3)

OUR MOTTO:

GET READY! THE RAIN IS COMING (HOSEA 6:3)

 

bottom of page