WORSHIP.SERMON

THỜ PHƯỢNG . BÀI GIẢNG

CHỦ NHẬT/ SUNDAY | 2PM- 4PM

OUR PASTOR

Mục Sư. Thái Lập Khánh/  Senior Pastor. Ken Thai

Tel: 416-970-6292

Email: khanhthai01@gmail.com

WEBSITE/EMAIL

tinlanhdacthang.com

tinlanhdacthang.toronto@gmail.com

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church