HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

EVENTS

SỰ KIỆN

Upcoming Events

No upcoming events at the moment

Past Events

Đêm Bình An - Peaceful Night
Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam
SUMMER CAMP!
Riverview Bible Camp
YOUTH SUMMER PICNIC
Marie Curtis Park
WOMEN CONFERENCE - EMPOWERED BY GRACE
Holiday Inn & Suites
Lễ Phục Sinh - Easter Day
Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam
Tết Sum Vầy - Đón Xuân Mới
Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church