top of page

WELCOME

CHÀO MỪNG!

SUNDAY / CHỦ NHẬT: 2PM

VISIT US

GHÉ THĂM

Toronto Vietnamese Victory Church

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

PLAN YOUR VISIT

KẾ HOẠCH GHÉ THĂM HỘI THÁNH 

PARKING LOT

BÃI ĐỖ XE

 

We have a spacious parking lot for everybody. The parking is located right beside the church and only few steps away from the main entrance, which is convenient for elders and children. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Chúng tôi có bãi đậu xe rộng rãi đủ cho mọi phương tiện của các thành viên và khách ghé thăm. Bãi đỗ xe nằm ngay bên cạnh nhà thờ và chỉ cách lối vào chính vài bước, rất thuận tiện cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

WORSHIP

THỜ PHƯỢNG

Worship through music is a high priority for us, as we believe our praise ushers in the Holy Spirit. The lyrics are shown on the projector screen and you can sing along and engage however you feel comfortable. It would be great that everyone who comes through the door can experience the life changing power of worship through music. The worship time lasts for about 30 minutes.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Thờ phượng qua âm nhạc là ưu tiên cao đối với hội thánh, vì chúng tôi tin rằng lời ngợi khen của chúng ta mở cửa cho Đức Thánh Linh. Lời bài hát được hiển thị trên màn hình máy chiếu và bạn có thể hát theo và tham gia như bạn cảm thấy thoải mái. Thật tuyệt nếu tất cả chúng ta có thể trải nghiệm đời sống thay đổi nhờ quyền năng thờ phượng qua âm nhạc. Thời gian cho sự thờ phượng khoảng 30 phút. 

MESSAGES

BÀI GIẢNG

 

Teaching God's Word from the bible is one of our missions. We believe the Word of God is divinely inspired, infallible, and is the final authority. The message will be preached by Pastor. Thai Lap Khanh after short prayers for children before they go to Sunday classes. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Giảng Dạy Lời Chúa từ kinh thánh là một trong những nhiệm vụ chính của Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Toronto. Chúng tôi tin rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ truyền cảm hứng thiêng liêng vào đời sống của mỗi người chúng ta. Thông điệp sẽ được giảng bởi Mục Sư. Thái Lập Khánh sau lời cầu nguyện ngắn cho trẻ em trước khi xuống lớp Chủ Nhật.

SUNDAY CLASSES

LỚP CHỦ NHẬT 

The Toronto Vietnamese Victory Church is a family friendly church with a strong commitment to building a godly foundation in our children, youth and young adults. We offer specialized ministry for children and youth from age 4 to teens.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam là một hội thánh thân thiện với gia đình với một cam kết mạnh mẽ để xây dựng nền tảng đức tin trong trẻ em, thanh và thiếu niên. Chúng tôi mục vụ đặc biệt cho các con trẻ từ 4 tuổi đến thanh thiếu niên.

COFFEE & REFRESHMENTS

CAFE & ĐỒ ĂN NHẸ

Join us at the coffee and refreshment bar after service. This is where we get to know each other a little more and get connected. Let's the conversation begin!

- - - - - - - - - - - - - - - 

Tham gia với chúng tôi trên quầy bar cà phê và đồ ăn nhẹ sau buổi nhóm. Đây là nơi chúng ta có thể kết nối và biết nhau nhiều hơn một chút. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện nào!

QUESTIONS & ANSWERS

CÂU HỎI & TRẢ LỜI

bottom of page