SERMONS/ BÀI GIẢNG

2021

PAST YEARS

BÀI GIẢNG NĂM CŨ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto North York Bài Giảng Kinh Thánh 2017
2018.png
2019.png
2020.png
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto North York Bài Giảng Kinh Thánh 2013
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto North York Bài Giảng Kinh Thánh 2014
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto North York Bài Giảng Kinh Thánh 2015
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto North York Bài Giảng Kinh Thánh 2016

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church