top of page
high-angle-children-holding-hands (1).jpg

CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN
PRAYER WARRIORS

Chúng tôi tin vào quyền năng của lời cầu nguyện chân thành.

- - - - - - - - - 

We believe in the power of heart-felt prayer.

DSC02059.jpg

Lời Cầu Nguyện Thay Đổi Mọi Sự

Tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, chúng tôi tin vào lời cầu nguyện nhiệt thành, chân thành là điều cần thiết cho mọi việc chúng ta làm. 

 

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện và gửi lời yêu cầu đến Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta thậm chí có thể hiểu được. Qua lời cầu nguyện, chúng tôi đã thấy cuộc sống thay đổi, được chữa lành, nhận sự tăng trưởng siêu nhiên và đi vào tự do.

Có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mà bạn cần Đức Chúa Trời bước vào không? Bạn đang có nhu cầu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành?

Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Hãy bước một bước ngày hôm nay và yêu cầu Chúa bước vào. Gửi chúng tôi nhu cầu cần cầu nguyện của bạn và các chiến sĩ trong Hội Thánh chúng tôi sẽ cam kết cầu nguyện với bạn.

Prayer Request 3.JPG

Lời cầu nguyện của bạn được đáp lời? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn để khích lệ những người khác.

- - - - -

Are you blessed with an inspirational story of answered prayer? Let's share it with other people.

CÂU HỎI & TRẢ LỜI
QUESTIONS & ANSWERS

 • Vấn đề nào tôi có thể gửi để được cầu thay? What kind of prayers can I submit?
  Bất cứ điều gì. Không lời cầu nguyện nào quá lớn hay quá nhỏ. Bạn đang có vấn đề với tài chính? Sức khỏe? Nghiện nghập? Gia đình? Không có gì là giới hạn với Chúa. Anything. Literally anything. No prayer too big or too small. Struggling with finances? Health? Addiction? Family? Nothing is off limits.
 • Ai sẽ là người cầu thay cho tôi? Who will be praying for me?
  Hội Thánh chúng tôi có một nhóm những chiến sĩ cầu nguyện. Chúng tôi muốn dâng nhu cầu của bạn cho Đức Chúa Trời và không thể chờ đợi để xem điều kì diệu gì xảy ra tiếp theo. We have assembled a team of people who love to pray. They want to lift your needs up to God and can’t wait to see what happens next.
 • Tôi nên chờ đợi điều gì? What should I expect?
  Hãy mong chờ ĐIỀU LỚN. Chúa Giê-xu nói rằng: "..nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được." - Ma-thi-ơ 21:21. Hãy bắt đầu cầu nguyện và nhìn mọi sự Chúa làm. Expect BIG THINGS. Jesus says: "...if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it will happen." - Matthew 21:21. Let’s pray and see what God does.
 • Nếu tôi không chắc chắn về Đức Tin, tôi có thể được cầu thay không? What if I'm not sure I believe in this?
  Được chứ, hãy để chúng tôi cầu thay cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bày tỏ chính mình cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Ngay cả khi bạn không chắc chắn những gì bạn tin, hãy cầu nguyện và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. That is totally okay. God loves to reveal himself to us when we pray. Even if you aren’t sure what you believe, let’s pray and see what happens.
 • Lời cầu nguyện của tôi có được giữ bí mật không? Does my prayer request remain confidential?
  Chỉ các Mục Sư và nhóm cầu nguyện của hội thánh sẽ được biết về nhu cầu cầu nguyện của bạn. Ngoài ra, thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ cho Nhóm Quan Tâm & Chăm Sóc khi bạn cũng yêu cầu sự trợ giúp liên quan đến nhu cầu cầu thay. Only our Pastors and prayer teams will be made aware of your prayer request. Additionally, it will be disclosed to the Caring Teams solely upon your request for their aid.
bottom of page