top of page

-  PRAYER CHANGES EVERYTHING  - 

SỰ CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI MỌI SỰ

At Toronto Vietnamese Victory Church, we believe that prayer is powerful. When we pray we are  making our requests known to a living God who loves us more than we can even comprehend.

Is there something going on in your life where you need God to step in? Do you have a need that only God can meet?

Prayer changes everything. Take a step today and ask God to step in. Submit a prayer request below and a team of people will commit to praying with you.

Tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện có quyền năng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện và gửi lời yêu cầu đến Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta thậm chí có thể hiểu được. 

Có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mà bạn cần Đức Chúa Trời bước vào không? Bạn đang có nhu cầu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành?

Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Hãy bước một bước ngày hôm nay và yêu cầu Chúa bước vào. Hãy gửi một nhu cầu cần cầu nguyện vào form dưới đây và các chiến sĩ trong Hội Thánh chúng tôi sẽ cam kết cầu nguyện với bạn.

-  HOW CAN WE PRAY WITH YOU?  - 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẦU THAY VỀ VẤN ĐỀ NÀO CÙNG BẠN?

Your details were sent successfully!

bottom of page