top of page

-  PRAYER CHANGES EVERYTHING  - 

SỰ CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI MỌI SỰ

At Toronto Vietnamese Victory Church, we believe that prayer is powerful. When we pray we are  making our requests known to a living God who loves us more than we can even comprehend.

Is there something going on in your life where you need God to step in? Do you have a need that only God can meet?

Prayer changes everything. Take a step today and ask God to step in. Submit a prayer request below and a team of people will commit to praying with you.

Tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện có quyền năng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện và gửi lời yêu cầu đến Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta thậm chí có thể hiểu được. 

Có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mà bạn cần Đức Chúa Trời bước vào không? Bạn đang có nhu cầu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành?

Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Hãy bước một bước ngày hôm nay và yêu cầu Chúa bước vào. Hãy gửi một nhu cầu cần cầu nguyện vào form dưới đây và các chiến sĩ trong Hội Thánh chúng tôi sẽ cam kết cầu nguyện với bạn.

 • What kind of prayers can I submit? Vấn đề nào tôi có thể gửi để được cầu thay?
  Anything. Literally anything. No prayer too big or too small. Struggling with finances? Health? Addiction? Family? Nothing is off limits. ​ Bất cứ điều gì. Không lời cầu nguyện nào quá lớn hay quá nhỏ. Bạn đang có vấn đề với tài chính? Sức khỏe? Nghiện nghập? Gia đình? Không có gì là giới hạn với Chúa.
 • Who will be praying for me? Ai sẽ là người cầu thay cho tôi?
  We have assembled a team of people who love to pray. They want to lift your needs up to God and can’t wait to see what happens next. Hội Thánh chúng tôi có một nhóm những chiến sĩ cầu nguyện. Chúng tôi muốn dâng nhu cầu của bạn cho Đức Chúa Trời và không thể chờ đợi để xem điều kì diệu gì xảy ra tiếp theo.
 • What should I expect? Tôi nên chờ đợi điều gì?
  Expect big things. Jesus says: "...if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it will happen." - Matthew 21:21. Let’s pray and see what God does. Hãy mong chờ điều lớn. Chúa Giê-xu nói rằng: "..nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được." - Ma-thi-ơ 21:21. Hãy bắt đầu cầu nguyện và nhìn mọi sự Chúa làm.
 • What if I'm not sure I believe in this? Nếu tôi không chắc chắn về Đức Tin, tôi có thể được cầu thay không?"
  That is totally okay. God loves to reveal himself to us when we pray. Even if you aren’t sure what you believe, let’s pray and see what happens. Được chứ, hãy để chúng tôi cầu thay cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bày tỏ chính mình cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Ngay cả khi bạn không chắc chắn những gì bạn tin, hãy cầu nguyện và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

-  HOW CAN WE PRAY WITH YOU?  - 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẦU THAY VỀ VẤN ĐỀ NÀO CÙNG BẠN?

Your details were sent successfully!

bottom of page