top of page

CHILDREN MINISTRY/ 

MỤC VỤ THIẾU NHI

Tất cả các con trẻ là Món Quà quí giá và là Sản Nghiệp được ban tặng từ Đức Chúa Trời 

You Are Precious!

Short or Tall, Big or Small, Weak or Strong

You are a GIFT from God!

MISSION

SỨ MỆNH

Helping Children understand the message of Salvation, Know God Personally, Love God wholeheartedly and Obey God Gladly.

Giúp con trẻ hiểu được sứ điệp của sự cứu rỗi, liên hệ với Chúa một cách cá nhân, yêu mến  Chúa một cách chân thành và vui vẻ vâng lời Ngài như một điều tự nhiên .

VISION

KHẢI TƯỢNG

Our children will grow up to be a spiritual leaders for their generation.

Con cái chúng ta sẽ lớn lên để trở thành những nhà lãnh đạo thuộc linh cho các bạn trẻ cùng thế hệ.

GOAL

MỤC TIÊU

To bring our children to the knowledge of Christ which will help develop Christ like characters in them. Those characters will embolden their walk with and service to Jesus.

Để mang con cái chúng ta đến với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ giúp cho các em phát triển  bản tánh của Đấng Christ trong đời sống và giúp các em dạn dĩ bước đi với Chúa và hầu việc Ngài.

WHAT WE VALUE

CÁC GIÁ TRỊ CHÚNG TÔI QUAN TÂM

Relationship & fellowship

- - - - - - - - - - 

Liên Hệ & Kết  Nối

Intimacy with Jesus.

- - - - - - - - - - 

Mật thiết với Chúa Giêsu.

God’s Word.

- - - - - - - - - - 

Lời của Chúa

Confidence and Boldness in Jesus Love.

- - - - - - - - - - 

Tự Tin và Mạnh Dạn trong tình yêu của Chúa Giêxu.

RESOURCES  

TÀI LIỆU

Focus-on-the-family.png

Equip families with resources practical advices grounded in Biblical truths

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trang bị cho các gia đình những lời khuyên thực tế dựa trên lẽ thật Kinh Thánh

Ministry for children.png

Ministry-To-Children.Com is a fantastic website: A huge variety of resources for anyone associated in any form whatsoever with Children’s Ministry.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ministry-To-Children.Com là một trang web tuyệt vời với rất nhiều tài nguyên cho bất kỳ ai có hầu việc trong Mục Vụ Thiếu Nhi.

bottom of page