top of page
Children ministry 2

MỤC VỤ THIẾU NHI
CHILDREN MINISTRY

Tất cả các con trẻ là MÓN QUÀ quí giá và là sản nghiệp được ban tặng từ Đức Chúa Trời.

- - - - - - - - - 

Children Are Precious! Short or tall, big or small, weak or strong, They are a Heritage and a GIFT from God.

CÁC GIÁ TRỊ CHÚNG TÔI QUAN TÂM

WHAT WE VALUE

Liên Hệ & Kết  Nối
- - - - -
Relationship & fellowship

Mật thiết với Chúa Giêsu

- - - - -

Intimacy with Jesus

Lời của Chúa

- - - - -

God’s Word

Tự Tin và Mạnh Dạn trong tình yêu của Chúa Giêxu

- - - - -

Confidence and Boldness in Jesus Love

SỨ MỆNH
MISSION

Giúp con trẻ hiểu được sứ điệp của sự cứu rỗi, liên hệ với Chúa một cách cá nhân, yêu mến  Chúa một cách chân thành và vui vẻ vâng lời Ngài như một điều tự nhiên .

Helping Children understand the message of Salvation, Know God Personally, Love God wholeheartedly, and Obey God Gladly.

KHẢI TƯỢNG
VISION

Con cái chúng ta sẽ lớn lên để trở thành những nhà lãnh đạo thuộc linh cho các bạn trẻ cùng thế hệ.

​Our children will grow up to be spiritual leaders for their generation.

MỤC TIÊU
GOAL

Để mang con cái chúng ta đến với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ giúp cho các em phát triển  bản tánh của Đấng Christ trong đời sống và giúp các em dạn dĩ bước đi với Chúa và hầu việc Ngài.

To guide our children towards an understanding of Christ, fostering the cultivation of Christ-like qualities within them. These virtues will strengthen their journey with dedication to Jesus.

LỚP KINH THÁNH CHỦ NHẬT

BIBLE SUNDAY SCHOOL

01

An Toàn, Bảo Đảm & Chăm Lo

Bởi vì trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng, chúng tôi cung cấp những người hướng dẫn lấy Chúa Jesus là trọng tâm và đầy khích lệ để làm quen và quan tâm mỗi đứa trẻ.

02

Biến Đổi Từ Trong Ra Ngoài

Chúng tôi mưu cầu tấm lòng của trẻ em bằng cách rao giảng tin lành và áp dụng lời Chúa trên cuộc sống của chúng như một cách để biến đổi hành vi của chúng từ trong ra ngoài.

03

Hội Thánh Là Nơi Vui Vẻ

Chúng tôi có chủ ý sử dụng âm nhạc, các câu chuyện, trò chơi, và các hoạt học tập để giúp các  em hiểu biết Đức Chúa Trời và đạo của Ngài và được vui vẻ tại nhà thờ.

04

Những Người Thay Đổi Thế Giới

Để chuẩn bị những đứa trẻ trở nên nhũng người lãnh đạo và biến đổi thế giới với ân điển và lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta ban cho chúng hội thánh và những cơ hội phục vụ cộng đồng hôm nay.

bottom of page