top of page

Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Đầu Năm

Fasting & Praying for New Year

Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Đầu Năm
Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Đầu Năm

Ngày & Địa Điểm / When & Where

Jan 20, 2024, 9:00 AM – 5:00 PM

Tại Gia / At Your Own Residence

Thông Tin Sự Kiện / What

Mục Đích

Đây là sự kêu gọi cho tất cả mọi người trong Hội Thánh tham gia buổi kiêng ăn cầu nguyện đầu năm nhằm mục đích tìm kiếm ý muốn của ĐCT cho trương trình của Hội Thánh trong năm mới và cho sự phục hưng. Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch của Ngài, và cầu xin Ngài thêm lên sự hiểu biết Ngài cho dân sự của Ngài.

Mỗi người sẽ kiêng ăn & cầu nguyện tại nhà riêng mình trong sự hiệp một của Thánh Linh

Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

- - - - -

Purpose

This is a calling for the congregation to join fasting & praying for New year. Its purpose is to seek God for His plan for the church in the New Year and for a Revival. We are coming together to ask God for His revelation and increasing in the knowledge of God.

Everyone fasting and praying at his/her own home in unison with the Holy Spirit.

Please contact us if you would like to have more information.

Chia sẻ / Share this event

bottom of page