top of page

Lễ Phục Sinh

Easter!

Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh

Ngày & Địa Điểm / When & Where

Mar 31, 2024, 2:00 PM – 4:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Thông Tin Sự Kiện / What

Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.” John 12:32

Đây là lời phán của Chúa Jesus Christ. Ngài đã cho biết trước Ngài sẽ phải chết cách nào. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại, Chúa Jesus phục sinh.

Xin mời quí vị đến tham dự lễ Phục Sinh với chúng tôi để nghe và hiểu tại sao Chúa Jesus đã phải chết và sống lại cho tất cả mọi người trên mặt đất.

- - - -

And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself.”

These are the words of Jesus Christ. He foretold his death. Thanks to God had risen Jesus from death to life. Jesus is risen!

We invite you to come to celebrate Easter with us so that you can hear and understand why Jesus had to die and rise again for every man on the earth.

Chia sẻ / Share this event

bottom of page