top of page
1.jpg

NHÓM TĂNG TRƯỞNG
GROW GROUP

Thông Tin Về Nhóm

Chúng tôi cùng nhau học các đề tài thực tế và có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày như Mật Thiết với ĐCT, Các Nền Tảng Của Đức Tin, Uy Quyền Thuộc Linh, Làm Thế Nào Để Được Dẫn Đắt Bởi Thánh Linh, Ý Muốn Của ĐCT trong Lời Cầu Nguyện v.v. 

 

Tuy nhiên, nhóm học linh hoạt trong việc thay đổi các bài học và chủ đề đề phù hợp với những người bạn mới. 

Mục Tiêu

Trở nên những Cơ-đốc-nhân trưởng thành trong đức tin trên Lời Chúa và trong tư cách của Đấng Christ.

Nhóm Tuổi

Nhiều lứa tuổi

Thời Gian & Địa Điểm

1. Khu vực North York

Thứ  5 @ 8pm - 9:30pm

2. Khu vực Mississauga

Thứ  6 @ 8pm - 9:30pm

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Sẵn sàng tham gia hay thắc mắc.

Ready to join or still have question.

Hãy kết nối với chúng tôi và khám phá bước tiếp theo của bạn tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam!

- - - - - - - - 

Let's have a chat and explore your next step at Toronto Vietnamese Victory Church!

bottom of page