top of page

THỜ

PHƯỢNG 

Worship

DSC01012_edited.jpg
Home - Sunday 1

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM
TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

NHÓM CHỦ NHẬT
Sunday Service

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

Home worship 1
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Our Mission

Chúng tôi theo đuổi sứ mạng mà Chúa Giê-su trao phó cho hội thánh trong Ma-thi-ơ 28: 19-20 “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”. Tóm lại đó là sứ mạng truyền giáo và môn đồ hóa: Truyền giảng, làm chứng, mời gọi và sau đó kết nối vào trong gia đình yêu thương và dạy đạo cho họ.

We pursue the mission that Jesus entrusted to the church in Matthew 28:19-20 “Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20  teaching them to observe all things that I have commanded you.” In short, it is the mission of evangelism and discipleship: Preaching, testifying, inviting people to come to church, and then teaching them about faith in Jesus.

DSC01056.jpg
CẬP NHẬT MỚI NHẤT
WHAT'S NEW
THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI //
ENGAGE WITH US
bottom of page