HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

NEW SERMON / BÀI GIẢNG MỚI

March 22

Ngày 22 Tháng 3

_________________________

"My Counsel Will Stand"" was shared by Pastor. Khanh Thai

"Mưu Của Ta Sẽ Lập" được chia sẻ bởi Mục Sư. Thái Lập Khánh

THE BLESSING LIFE!

ĐỜI SỐNG THỊNH VƯỢNG!

_________________________

But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.” -  Jeremiah 17:7-8

- - - - - - - - - - - - - - - 

Nhưng ai tin cậy Chúa sẽ được phước. Ngài sẽ chứng tỏ cho người đó thấy rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy. Người đó sẽ lớn mạnh, như cây trồng gần dòng nước, đâm rễ mọc bên cạnh suối. Dù cho trời nóng nực cũng không sao; lá nó vẫn xanh tươi. Nó không lo năm hạn hán không mưa; luôn luôn ra trái. - Giê-rê-mi 17:7-8

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church