top of page
IMG_2355_edited.jpg
Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM
TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

CARDfront1 (1).jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

April 07

Ngày 07 Tháng 4

_________________________

"Một Người, Một Thập Tự Giá,

Và Một Thế Giới Được Thay Đổi Vĩnh Viễn

được chia sẻ bởi 

Truyền Đạo. Nguyễn Thanh Nhung

- - - - - - - - - - - - - - - 

"One Man, One Cross,

and A World That Was Changed Forever"

was shared by

Preacher. Nhung Nguyen

11700-love-and-bible-emmanuel-phaeton-unsplash_edited.jpg

_________________________

“Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.”- II Cô-rinh-tô 8:12

- - - - - - - - - - - - - - - 

"For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." II Corinthians 8:12

Blue Minimalist Cute Happy Father's Day Instagram Post_edited.jpg

_________________________

 “Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính-sợ Ngài,

Khác nào cha thương-xót con-cái mình vậy."

– Thi Thiên 103:13 –  

- - - - - - - - - - - - - - - 

“As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him."

– Psalms 103:13  –

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

Sunday Gathering

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

bottom of page