top of page
IMG_2070_edited_edited_edited.jpg
Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM
TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

IMG_2346.JPG

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

 August 20 

Ngày 20 Tháng 8

_________________________

"Đừng Bỏ Qua Sự Nhóm Lại

được chia sẻ bởi 

Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"Don't Neglect the Gathering"

was shared by

Pastor. Khanh Thai

11700-love-and-bible-emmanuel-phaeton-unsplash_edited.jpg

_________________________

“Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.”- II Cô-rinh-tô 8:12

- - - - - - - - - - - - - - - 

"For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." II Corinthians 8:12

Christmas2023_EN_REV 1_edited.jpg

GIÁNG SINH 2023

CHRISTMAS 2023

_________________________

"Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; 

Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế,

là Christ, là Chúa."

Luca 2: 10,11

- - - - - - - - - - - - - - - 

"But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 

Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord." 

Luke 2: 10,11

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

Sunday Gathering

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

bottom of page