zoom.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

maxresdefault.jpg

NEW SERMONS / BÀI GIẢNG MỚI

February 21

Ngày 21 Tháng 2

_________________________

"Our Riches In Christ" was shared by Pastor. Khanh Thai

- - - - - - - - - - - - - - - 

"Sự Giàu Có Của Chúng Ta Trong Chúa Giê-su" được chia sẻ bởi Mục Sư. Thái Lập Khánh

Our-Churchs-Response-To-Covid-19-Red-Sha

COVID-19 SERVICES UPDATE

CẬP NHẬT THỜI GIAN NHÓM TRONG THỜI KÌ COVID-19

_________________________

Given the evolving Covid-19 situation and the government’s updates, we will be continuing to hold Sunday services & small bible groups online on Zoom until further notice. Click "Read More" for more detail.

- - - - - - - - - - - - - - - 
Với tình hình Covid-19 đang bùng phát và các cập nhật của chính phủ, chúng tôi sẽ tiếp tục buổi nhóm Chủ nhật & các nhóm học kinh thánh khác trực tuyến trên Zoom cho đến khi có thông báo mới. Click "Read More" để biết thêm thông tin chi tiết.

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church